Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Tjooze VOF, gevestigd te Reuver, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar te accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Overeenkomsten worden ge-accepteerd bij het afronden van de bestelling.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte monsters, brochures en of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van een overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisatie wijzigingen worden gebracht in Ionen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtvaardigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtvaardigd de daarin vermelden prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. De gebruiker is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen , derden in te schakelen.

Artikel 5: Levering en leveringstermijnen

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat aan de wederpartij op het moment van levering.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of anderen kosten te voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
Artikel 6: Voortgang levering
 1. Wanneer de levering of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen gescheiden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Transport

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekeningen en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

Artikel 8: Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage aansprakelijk, incompleet of verlopen is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het –ter beoordeling van de gebruiker- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet terug genomen.

Artikel 9: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht in goede goed te zijn uitgevoerd.
 5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen te zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 11. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten, verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van de levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. In alle gevallen is de termijnen waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke vastgestekde garantiemijnen in acht.
 7. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade in ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij.
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 11: Betaling

1. Alle betaling vinden plaats via de IDEAL betaal module, en hiermee heeft de wederpartij voldaan aan zijn verplichting.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichten aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbanden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13: Pand/warrantage

1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derde in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan als dan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst, ontbanen zonder dat de rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind gesteld of aan de andere kant de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoeder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, als boedelschuld erkent.

Artikel 15: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al het geen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 16: Annulering en ontbinding

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Als dan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 30% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkte, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 2. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 17: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantoorechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij de gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zij keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.